terça-feira, 9 de novembro de 2010

Será a letra do novo hino nacional?

你shì
是wǒ de
我的qíng rén
情人xiàng
象méi gui huā
玫瑰花yī yàng
一样de
的nǚ rén
女人yòng
用nǐ
你nà
那huǒ
火huǒ
火de
的zuǐ chún
嘴唇ràng
让wǒ
我zài
在wǔ yè
午夜lǐ
里wú jìn
无尽de
的xiāo
消hún
魂ní
你shì
是wǒ de
我的ài rén
爱人xiàng
象bǎi hé huā
百合花yī yàng
一样de
的qīng chún
清纯yòng
用nǐ
你nà
那dàn
淡dàn
淡de
的tǐ wēn
体温fǔ píng
抚平wǒ
我xīn
心zhōng
中nà
那duō qíng
多情de
的shāng hén
伤痕wǒ
我mèng
梦zhōng
中de
的qíng rén
情人wàng
忘bù liǎo
不了tián mì
甜蜜de
的xiāng wěn
香吻měi yī
每一gè
个dòng qíng
动情de
的yǎn shén
眼神dōu
都ràng
让wǒ
我róng huà
融化zài
在nǐ
你wú biān
无边de
的wēn cún
温存ní
你shì
是wǒ de
我的qíng rén
情人... lái
来lái
来lái
来lái
来lái
来lái
来ní
你shì
是wǒ de
我的qíng rén
情人xiàng
象méi gui huā
玫瑰花yī yàng
一样de
的nǚ rén
女人yòng
用nǐ
你nà
那huǒ
火huǒ
火de
的zuǐ chún
嘴唇ràng
让wǒ
我zài
在wǔ yè
午夜lǐ
里wú jìn
无尽de
的xiāo
消hún
魂ní
你shì
是wǒ de
我的ài rén
爱人xiàng
象bǎi hé huā
百合花yī yàng
一样de
的qīng chún
清纯yòng
用nǐ
你nà
那dàn
淡dàn
淡de
的tǐ wēn
体温fǔ píng
抚平wǒ
我xīn
心zhōng
中nà
那duō qíng
多情de
的shāng hén
伤痕wǒ
我mèng
梦zhōng
中de
的qíng rén
情人wàng
忘bù liǎo
不了tián mì
甜蜜de
的xiāng wěn
香吻měi yī
每一gè
个dòng qíng
动情de
的yǎn shén
眼神dōu
都ràng
让wǒ
我róng huà
融化zài
在nǐ
你wú biān
无边de
的wēn cún
温存ní
你shì
是wǒ de
我的qíng rén
情人... lái
来lái
来lái
来lái
来lái
来lái

Sem comentários: